கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி சா/த ஐந்து

Sanchila Weeramanthri (பெண்) - First class degree holder of Accounting department of University of Sri Jayewardenapura, Over 5 years experience.
இடங்கள்: பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட

கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி உ/த, சா/த சிங்களத்தில் / ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Sachin Dediyagala (ஆண்) - Bsc (Business Administration) Sp USJP.
இடங்கள்: அளுத்கம, கொழும்பு, தேல்கண்ட, நுகேகொடை, மஹரகம, விஜேராம

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்