உ/த - கணக்கியல் மற்றும் சா/த வணிக

Saliya Jayarathna (ஆண்) - BSc (Fin) Special - University of Sri Jayawardenapura, More Than 5 Year Experience.
இடங்கள்: அவிசாவலை, இரத்தினபுர

உ/த - கணக்கியல் மற்றும் சா/த வணிக
Business Studies (Local Syllabus) English Medium - GCE A/L and O/L

ஆசிரியர்: Ganganath (ஆண்‍) - BSc. Business Administration (Special), Over 5 years experience.
Visits: ,கொழும்பு and Suburbs, இலங்கை சனநாயக