ஒன்லைன் இரசாயனவியல் உள்ளூர் AL / Cambridge / Edexcel மற்றும் விஞ்ஞானம் ஐந்து தரம் 6 to 11

Sudara Jayatissa (ஆண்) - Undergraduate student in Faculty of Medicine, University of Colombo.
இடங்கள்: அவிசாவலை, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு 08, கொழும்பு 10, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிலியந்தல

ஒன்லைன் இரசாயனவியல் உள்ளூர் AL / Cambridge / Edexcel மற்றும் விஞ்ஞானம் ஐந்து தரம் 6 to 11