உ/த இரசாயனவியல் சா/த விஞ்ஞானம் தனியார் / குழு வகுப்புக்களை

Ishara (பெண்) - Master of Science & Bachelor of Science [University of Sri Jayewardhenepura].
இடங்கள்: இரத்தினபுர, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, நிவிதிகல, நுகேகொடை, விஜேராம

உ/த இரசாயனவியல் சா/த விஞ்ஞானம் தனியார் / குழு வகுப்புக்களை
தரம் 6 to 11 - கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் பயிற்சி

Dilan Chathuranga (ஆண்) - Undergraduate Medical Faculty [University of Colombo].
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 10, தேஹிவல, பன்னிப்பிட்டிய, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, வேரஹர

கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை

Danushka Bogala (ஆண்) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, அத்திடிய, அம்புல்தேனிய, அரவ்வல, உள் கோட்டை

கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை