நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - கண்டி

மாவட்டத்தில் - கம்பகா
மாவட்டத்தில் - காலி

மாவட்டத்தில் - கொழும்புமாவட்டத்தில் - நுவரெலியா

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
மாவட்டத்தில் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை