வரலாறு மற்றும் சூழல் முகாமைத்துவம்

Aparna Silva (பெண்) - BA Hons (University of New Delhi), MA - (University of Kalaniya)..
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, நுகேகொடை, மாலபே

வரலாறு மற்றும் சூழல் முகாமைத்துவம்

 A/L ICT Online Classes