සිංහල |  தமிழ் |  English

வலைப்பதிவு

Your AD HereYour AD Here

ஆன்லைன் வீணை வகுப்புகள்

I am music lecturer at Chennai offering online veena and vocal classes students from Colombo to learn carnatic music can easily contact me for the classes. Flexible timings, advanced course also to be taught.

கருத்திடுகை

Comment author woman

சங்கீதம் என் உயிரை விட மேலானது குடும்ப வறுமை காரணமாக என் லட்சியத்தை விட்டு விட்டேன் எனக்கு படிக்க மிகவும் ஆசை, எனக்கு வீணை படிக்க வேண்டும்

  • தங்களின் பதில்


avatar


படங்கள் JPG, PNG வடிவத்தில் அமைத்தல் வேண்டும்.(அதிகப்படியாக 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry