බ්ලොග් අඩවිය

ICTICT

ඔන්ලයින් වීණා පන්ති

I am music lecturer at Chennai offering online veena and vocal classes students from Colombo to learn carnatic music can easily contact me for the classes. Flexible timings, advanced course also to be taught.

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

சங்கீதம் என் உயிரை விட மேலானது குடும்ப வறுமை காரணமாக என் லட்சியத்தை விட்டு விட்டேன் எனக்கு படிக்க மிகவும் ஆசை, எனக்கு வீணை படிக்க வேண்டும்

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG, GIF ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry