සිංහල |  தமிழ் |  English

Blog

ictict

Online Vocal and Veena Classes

I am music lecturer at Chennai offering online veena and vocal classes students from Colombo to learn carnatic music can easily contact me for the classes. Flexible timings, advanced course also to be taught.

Comments

Comment author woman

சங்கீதம் என் உயிரை விட மேலானது குடும்ப வறுமை காரணமாக என் லட்சியத்தை விட்டு விட்டேன் எனக்கு படிக்க மிகவும் ஆசை, எனக்கு வீணை படிக்க வேண்டும்

  • Your Reply


avatar


Images must be in JPG or PNG formats (max 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry