සිංහල |  தமிழ் |  English

வலைப்பதிவு


ஆங்கில ஆசிரியரொருவரைத் தேடுகின்றீர்களா?

Hi! I am looking for a well experienced English (lady) teacher to teach my 9 year old daughter (local syllabus- Sinhala medium). Am from Depanama, Pannipitiya. Thanks!

  • தங்களின் பதில்


avatar


படங்கள் JPG, PNG வடிவத்தில் அமைத்தல் வேண்டும்.(அதிகப்படியாக 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry