සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

Your AD HereYour AD Here

ශ්‍රී ලංකා නිපුණතා බලපත්‍රය යනු කුමක්ද? මම එකක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

What is Sri Lanka Skills passport? How can I get one?

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

The Skills Passport is a comprehensive portfolio of skills and qualifications of a worker, acquired informally, along with references. This enables both employers and workers of Sri Lanka to compare the skills with various skills assessment frameworks. It is essentially a gateway to finding a job and accessing further training for re-skilling and up-skilling.

This system of documentation will ensure the skills, expertise and experience of a worker is recorded in a methodical manner, both within and across sectors.

The Skills Passport can be linked with a Recognition of Prior Learning (RPL) platform, that helps recognize informally acquired knowledge, skills and competencies through formal assessments and certifications.

More Info : https://nsp.gov.lk/

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry