බ්ලොග් අඩවිය


ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාලය ප්‍රවේශ විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර

Can you please send me school of agriculture entrance exam papers in Tamil please?

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

Can you send me the Agri school entrance exam 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 past paper including answers in Sinhala medium?

Comment author woman

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 අවුරුද වල agri school වලට ළමයි ගන්න තියෙන exam එකේ past papers ටික එවන්න පුලුවන් ද?

Comment author woman

Can you please send me agri school past papers including the answers in sinhala.

Comment author woman

කෘෂිකර්ම විද්‍යාල වලට ඇතුලත් කර ගැනීමේ විභාගය 2016 ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකෙහි උත්තර පත්‍ර අවශ්‍යයි.

Comment author woman

කෘෂිකර්ම විද්‍යාල වලට ඇතුලත් කර ගැනීමේ තරඟ විභාග වල 2014, 2015, 2017, 2018 ප්‍රශ්න පත්‍ර එහි පිලිතුරු පත්‍රත් සමඟ අවශ්‍යයි.

Comment author woman

Can you please send me agri school entrance exam past papers including the answers in sinhala

Comment author woman

Can you send me agry school entrance past papers with answers in sinhala medium?

Comment author woman

කෘෂිකර්ම විද්‍යාල වලට ඇතුලත් කර ගැනීමේ තරඟ විභාග වල 2014, 2015, 2017, 2018 ප්‍රශ්න පත්‍ර එහි පිලිතුරු පත්‍රත් සමඟ අවශ්‍යයි.

Comment author woman

Can you please send me agri school past papers and answers in sinhala

Comment author woman

කෘශි විද්‍යාල ඇතුලත් වීමේ විබාග old papers හැකිනම් ලබා දෙන්න.

Comment author woman

කෘෂිකර්ම විද්‍යාල වලට ඇතුලත් කර ගැනීමේ තරඟ විභාග වල 2014, 2015, 2017, 2018 ප්‍රශ්න පත්‍ර එහි පිලිතුරු පත්‍රත් සමඟ අවශ්‍යයි.

Comment author woman

කෘෂි විද්‍යාල වලට ඇතුළත් කරගැනීම සඳහා පවත්වනු ලබන තරග විභාග වල 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ප්‍රශ්න පත්‍ර එහි පිළිතුරු සමග ලබා දෙන්න .

Comment author woman

Hi, i am also need this past paper. if you get plz sent to me

Comment author woman

Can you send me the agri school entrance exam 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 paper including answers in Tamil medium

Comment author woman

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාල සදහා ඇතුලත් කරගන්නා විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර අවශ්‍යයි මට 2012 පසු පැවැත් වූ සියලු ප්‍රශ්න පත්‍ර (enter exam)

Comment author woman

මට මෙකෙ විබහගෙ පෙපර් ටිකක් එවන්න පුලුවන්ද 2018 / 19 / 20 / 21 / 22

Comment author woman

Can you send me the Agri school entrance exam 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 , 2013 past paper including answers in Sinhala medium

Comment author woman

කෘෂි විද්‍යාල වලට ඇතුළත් කරගැනීම සඳහා පවත්වනු ලබන තරග විභාග වල 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ප්‍රශ්න පත්‍ර එහි පිළිතුරු සමග ලබා දෙන්න .

Comment author woman

කෘෂි විද්‍යාල වලට ඇතුළත් කරගැනීම සඳහා පවත්වනු ලබන තරග විභාග වල 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021 ප්‍රශ්න පත්‍ර එහි පිළිතුරු සමග ලබා දෙන්න .

Comment author woman

කෘෂි විද්‍යාල වලට ඇතුල් කර ගැනීමට පවත්වන තරඟ විභාග වල past peppers උත්තර සමග nvq 5

Comment author woman

කෘෂි විද්‍යාල වලට ඇතුල් කර ගැනීමට මෙතෙක් පවත්වන ලද තරග විභාගවල past papers සහ ඒවාගේ පිලිතුරු සමග ලබා දෙන්න

Comment author woman

Can u send me the Agri School entrance exam past papers 2019, 2020, 2021 with answers in Sinhala medium.

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG, GIF ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry