සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

Your AD HereYour AD Here

විශ්ව විද්‍යාලයකට ඇතුල් වීමට උ/පෙළ සාමාන්‍ය දැනුම ප්‍රශ්ණ පත්‍රයට ලිවීම අනිවාර්යද?

Is GK really needs to go university?

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

yes

Comment author woman

yes u must score at least 30%

Comment author woman

Yes you need to score more than 30% / 40% to GK paper

Comment author woman

It does not really affects.but what is the point of applying for uni without GK. it does not mean all the uni students are having good general knowledge and others do not.

Comment author woman

Dear Student, at least 30 marks need to register to the government university. If your marks is not enough in current attempt but you already scored more than 30 in previous attempt you can get register. But if it is your last attempt and all the three attempts you couldn't score more than 30 or 30 you can't register.

Comment author woman

I am a bio steam student.but only I have 1 s pass for biology,1 s pass for general English and 56 marks for GK paper.is this qualified to which entrance exam AL qualifications.

Comment author woman

Wishwa widyalayata athulath wiimata ganithaya aniwaryayaen samathwiya yuthuda

Comment author woman

If I've got pass result for General English and General knowledge, do I need to do it again if I am doing 2nd shy.

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry