සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

ictict

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන් සඳහා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

How to start an indoor play centre for kids in Sri Lanka? What are the requirements, regulations? Could you please explain the process?

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry