සිංහල |  தமிழ் |  English

வலைப்பதிவு

BiologyBiology

இலங்கையின் திறந்த பல்கலைக்கழகம் LLB - நுழைவுத் தகைமைகள்

I want to follow Bachelor of Laws Degree Programme offered by The Open University of Sri Lanka. May I know the entry requirements. I have only ALs. Is that sufficient?

கருத்திடுகை

Comment author woman

As per OUSL website, these are the entry requirements. This information was obtained on the 15th of August 2019 from OUSL website.

A person aged 18 years or above who has acquired any of the following educational/professional qualifications is eligible to apply for this programme

  • Successful completion of Levels 1 and 2 of any Foundation Programmes conducted by the Open University of Sri Lanka;
  • Four passes, at the General Certificate of Education (Advanced Level) Examination under the old syllabus which had 4 subjects of which at least three passes should have been obtained at one sitting and the other subject should have been completed at a subsequent sitting
  • Three passes in core subjects at one sitting at the General Certificate of Education (Advanced Level) Examination (under the new syllabus which has 3 subjects)
  • An equivalent or higher qualification acceptable to the Senate of the Open University of Sri Lanka
  • Be an Attorney-at-Law.

Comment author woman

சட்டக்கல்லூரிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவதற்கு நான் க.பொ.த. உயர்தர கலைப்பிரிவில் எந்த பாடத்தினை கட்டாயமாக தேர்வு செய்தல் அவசியம்?
நான் தெரிவு செய்த பாடம்
1. Political science
2. ICT
3. Hindu civilization

  • தங்களின் பதில்


avatar


படங்கள் JPG, PNG வடிவத்தில் அமைத்தல் வேண்டும்.(அதிகப்படியாக 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry