සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

Your AD HereYour AD Here

විදේශීය LLB උපාධිධාරීන්ට ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ සිසුන් ලෙස ලියාපදිංචි විය හැකිද?

Hello
I have a LLB degree from a foreign University (UK). I want to register at Sri Lanka Law College as an Attorney-at-law student.
Is that possible? If yes, what is the procedure?
Thank you

අදහස් දැක්වූවෝ

Yes this is possible.
See below document for more information (This document was published on Sri Lanka Law college website.)

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry