2

ප්‍රවර්ගයක් තෝරන්න

3

දැන්වීම් බලන්න

පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය හා අධ්‍යාපනය
පාසල් විෂය නිර්දේශය - 1 සිට 5 ශ්‍රේණිය
ජාත්‍යාන්තර පාසල් විෂය නිර්දේශය - 1 සිට 5 ශ්‍රේණිය

දේශීය විෂය නිර්දේශය - 1 ශ්‍රේණිය

දේශීය විෂය නිර්දේශය - 2 ශ්‍රේණිය


දේශීය විෂය නිර්දේශය - 3 ශ්‍රේණිය


දේශීය විෂය නිර්දේශය - 4 ශ්‍රේණිය


දේශීය විෂය නිර්දේශය - 5 ශ්‍රේණියපාසල් විෂය නිර්දේශය - 6 සිට 9 ශ්‍රේණිය
ජාත්‍යාන්තර පාසල් විෂය නිර්දේශය - 6 සිට 9 ශ්‍රේණිය

දේශීය විෂය නිර්දේශය - 6 ශ්‍රේණියදේශීය විෂය නිර්දේශය - 7 ශ්‍රේණියදේශීය විෂය නිර්දේශය - 8 ශ්‍රේණියදේශීය විෂය නිර්දේශය - 9 ශ්‍රේණිය
පාසල් විෂය නිර්දේශය - සාමාන්‍ය පෙළ O/L
ජාත්‍යාන්තර පාසල් විෂය නිර්දේශය

දේශීය විෂය නිර්දේශය - 10 / 11 ශ්‍රේණියපාසල් විෂය නිර්දේශය - උසස් පෙළ A/L
ජාත්‍යාන්තර පාසල් විෂය නිර්දේශයදේශීය විෂය නිර්දේශය
විභාග
තොරතුරු තාක්ෂණය
දත්ත සංචිතය /දත්ත සමුදාය පරිපාලන


පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධති


පරිගණක භාෂාPHP 


වෙනත්වෙනත්

වෙනත්
 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa