බ්ලොග් අඩවිය

Ask your questions

පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුලත් කර නොගැනීම සම්බන්ඳව අභියාචන ලිවිය යුත්තේ කෙසේද?

ගරු මහත්මයානෙණී/ මහත්මියණී ! පළමු ශ්‍රේණියට මාගේ දරුවා ඇතුලත් කර නොගැනීම සම්බන්ඳව විදුහල්පති තුමා වෙත යොමු කල යුතු අභියාචන ලිවිය යුත්තේ කෙසේද කියා මා හට දැනුවත් වීමට අභියාචනා ආකෘතියක් ලබා දෙන ලෙස කාරුණීකව ඉල්ලා සිටිමි.මාගේ ඊ මේල් ලිපිනයට එම  තොරතුර දැමීමෙන් පසුව ජංගම දුරකථනයට කෙටි පණිවුඩයක් එවන ලෙස කාරුණීකව ඉල්ලා සිටිමි.ස්තුතී

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 572
570 සිට 572 දක්වා පෙන්නුම් කරයි