සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை - Cambridge, உள்ளூர், Edexcel மற்றும் AQA

Kawini Suraweera (பெண்) - Bachelor of Arts in English [USJP - Reading], DETE [University of Colombo], TKT, Over 9 years experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை - Cambridge, உள்ளூர், Edexcel மற்றும் AQA
தரம் 1 முதல் சா/த வரை ஆங்கிலம் கற்பித்தல்

Dilshara Perera (பெண்) - Diploma and Degree - English and literature OUSL, Certificate course in Advanced English Conducted by University of Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 முதல் சா/த வரை ஆங்கிலம் கற்பித்தல்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry