සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ AQA

Kawini Suraweera (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts in English [USJP - Reading], DETE [University of Colombo], TKT, Over 9 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ AQA
1 ශ්‍රේණියේ සිට සා/පෙළ දක්වා ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම

Dilshara Perera (ස්ත්‍රී) - Diploma and Degree - English and literature OUSL, Certificate course in Advanced English Conducted by University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 ශ්‍රේණියේ සිට සා/පෙළ දක්වා ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry