සිංහල |  தமிழ் |  English

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Tharaka Liyanaarachchi (ස්ත්‍රී)
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​ ​6​9​ ​2​0​0​ ​5​0
වට්ස්ඇප් :
0​7​7​ ​6​9​ ​2​0​0​ ​5​0
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
  • BSc in Biology, University of Colombo
  • 12 years of teaching experience in leading national schools
  • Experience in AL paper marking
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Advanced Level Biology
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
විචාර
Tharaka Liyanaarachchi ගැන විචාරයක් ලියන්න

Review Avatar woman 299

Nice

අනෙකුත් දැන්වීම් බලන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry