සිංහල |  தமிழ் |  English

Your AD HereYour AD Here

உயிரியல் G.C.E. உ/த

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Tharaka Liyanaarachchi (பெண்)
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​7​ ​6​9​ ​2​0​0​ ​5​0
வாட்ஸாப்ப் :
0​7​7​ ​6​9​ ​2​0​0​ ​5​0
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode உயிரியல் G.C.E. உ/த ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
  • BSc in Biology, University of Colombo
  • 12 years of teaching experience in leading national schools
  • Experience in AL paper marking
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Advanced Level Biology
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
விமர்சனங்கள்
Tharaka Liyanaarachchi பற்றி மதிப்புரை எழுதவும்

Review Avatar woman 299

Nice

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry