සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Individual / Group Classes / Workshop - சேதுவை

Gayana Piyasena (பெண்) - Master of Science in Computer Science [University of Peradeniya]. PGDE and B.Sc. [OUSL], Over 12 years experience.
இடங்கள்: சேதுவை, நேகோம்போ


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Individual / Group Classes / Workshop - சேதுவை
லலித் அதலத்முதலி Vocational Training Center - ரட்மலான

நிறுவனம்: Lalith Athulathmudali Vocational Training Center - Was established to commemorate late Hon. Minister Lalith Atulathmudali


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
லலித் அதலத்முதலி Vocational Training Center - ரட்மலான
ISS Campus - கொழும்பு 13

நிறுவனம்: ISS Campus - A professional ICT academy which offers basic and in-depth courses


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ISS Campus - கொழும்பு 13
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம், ஜப்பானிய மொழி

Dumage Multimedia Training Institute - Started in 2005, the institute conducts IT courses.
இடங்கள் Borelesgamuwa, இலங்கை சனநாயக


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம், ஜப்பானிய மொழி

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry