සිංහල |  தமிழ் |  English
ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව සිදු කිරීම සඳහා මග පෙන්වීමේ දින 3 ක වැඩසටහන (වැඩිහිටි / පාසැල් සිසුන්)

Gayana Piyasena (ස්ත්‍රී) - විද්‍යාපති - පරිගණක විද්‍යා, පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා, විද්‍යාවේදී උපාධි, ජාතික වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශණ ඩිප්ලෝමා, පරිගණක ධාවන බලපත්‍රය, පරිගණක පාඩම් සටහන් සැකසීෙම් බලපත්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව සිදු කිරීම සඳහා මග පෙන්වීමේ දින 3 ක වැඩසටහන (වැඩිහිටි / පාසැල් සිසුන්)
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - Was established to commemorate late Hon. Minister Lalith Atulathmudali


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ISS Campus - කොළඹ 13

ආයතනය: ISS Campus - A professional ICT academy which offers basic and in-depth courses


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ISS Campus - කොළඹ 13
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ, ජපන් භාෂා විෂය

Dumage Multimedia Training Institute - Started in 2005, the institute conducts IT courses.
ස්ථාන: Borelesgamuwa, ශ්‍රී ලංකාව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ, ජපන් භාෂා විෂය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry