விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016.

விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel]
ஆராம்பப் வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், மொழி கணிதம், சிங்களத்தில்

Natasha Kasturiarachchi (பெண்) - Diploma holder in English language and currently following the Bachelor's degree. (Final year).
இடங்கள்: கல்கிசை, தேஹிவல, நுகேகொடை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, ஹோமாகம

கணிதம், வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் வகுப்புக்களை

Dhanushika Nayomi (பெண்) - Chartered Accountant and an experienced teacher.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொடகம, கொட்டாவை, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹொரன, ஹோமாகம

சிங்களத்தில் கணிதம் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை ஐந்து ஆராம்பப் மாணவர்கள்

Madushanika abeysignha (பெண்) - Durwala sisun sadaha vishesha awadayanayak laba di ugan wai.keti krama magin maths ugan wai.
இடங்கள்: கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கோனபொல, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹோமாகம

Maths Tuition Sinhala Medium

ஆசிரியர்: R.P Rupasinghe (ஆண்‍) - Following degree in Civil Engineering [OUSL], Following a diploma in Engineering course