இரண்டாம் மொழி தமிழ் தரம் 1-8

Julia YM (பெண்) - Works as a Teacher in an International College.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பலாங்கொடை