සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සහ දෙමළ පන්ති

Dharshanan (පුරුෂ) - BSc Special Hons in IT, BA in English and English Language Teaching, Diploma in English (CALSDA)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සහ දෙමළ පන්ති
ඔන්ලයින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

Kaushani Herath (ස්ත්‍රී) - NDT (ICT), Diploma in ICT, Trained Teacher at NIE


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
එඩෙක්සෙල් ශ්‍රේණිය 6-9

Tharindu ParakHrama (Para) (පුරුෂ) - Lecturer and Coordinator in ICT Department, IDM Campus - Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් ශ්‍රේණිය 6-9
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Janidu Laknath (පුරුෂ) - Currently after AL's Doing Classes for Students in Grade 9 and 11


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 සිට 11
ශ්‍රේණිය 6 - 11 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

බණ්ඩාර පුෂ්පකුමාර (පුරුෂ) - BSc (BIT) Sp., School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 - 11 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
EDUS ඔන්ලයින් ආයතනය

ආයතනය: EDUS Online Institute - Completely online and permanent solutions for students to keep studying online without any hassle


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
EDUS ඔන්ලයින් ආයතනය
දේශීය සහ ලන්ඩන් විභාග සඳහා ICT / පරිගණක විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

ICT Teacher (ස්ත්‍රී) - Post Graduate Diploma in Education [University of Colombo], BSc in Teaching Technology [University of Manipal]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය සහ ලන්ඩන් විභාග සඳහා ICT / පරිගණක විද්‍යාව උපකාරක පන්ති
O/L සිසුන් සඳහා ICT

Sachithra Prabashana (පුරුෂ) - An international school ICT teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
O/L සිසුන් සඳහා ICT
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11

Chamuditha Madushan (පුරුෂ) - BICT (Hons) University of Colombo - Undergraduate


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Chanaka Walimuniarachchi (පුරුෂ) - Microsoft Innovative Teacher, O/L ICT marking Examiner, Trained Teacher NCOE English Medium, B.ed (iic)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති 6-11 (සාමාන්‍ය පෙළ)

U.G.B Asanka Jayashan (පුරුෂ) - B.Tech in Software Technology, Dip in ICT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති 6-11 (සාමාන්‍ය පෙළ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Lahiru De Silva (පුරුෂ) - BSc BMS (Hons), PQHRM (SL), NDICT (SL), DIPIN (English), LIT (AQ), MBCS (UK), ACS (SL), ACS (AUS), AMSLIM (SL), AMISMM (SL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති
ICT (තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂනය ) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ශ්‍රේණි සඳහා - 076 466 2018

Randika Seneviratne (ස්ත්‍රී) - Bachelor's degree in MIS (Management in Information Technology) from National University of Ireland, අවු 6 , ICT ගුරුවරියක ලෙස පළපුරුද්ද (සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICT (තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂනය ) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ශ්‍රේණි සඳහා - 076 466 2018
ඔන්ලයින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණි 6 - 9

Nimesh Prasath (පුරුෂ) - Diploma in ICT, Diploma in English


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණි 6 - 9

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry