තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ Programming පන්ති

A Ganeshananthan (පුරුෂ) - MBA(IT), MBCS, MACS, PCP. [Experiences as Analyst  Programmer, IT Manager, Lecturer]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ Programming පන්ති
MathematicsStatistics සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති

Sachini Alawaththa (ස්ත්‍රී) - B.Sc Undergraduate in Mathematics, Statistics and Computer Science at University of Sri Jayewardenepura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
MathematicsStatistics සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති
2022 වසර සඳහා 6 -11 ශ්‍රේණිය තොරතුරු තාක්‍ෂණ විෂය නිර්දේශය

Lahiru (පුරුෂ) - BSc hons in Information Technology (SLIIT), MSc in Information Management


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Zeenath (ස්ත්‍රී) - ICT, Science, English and Mathematics in Tamil medium from Grade 6 to Grade 11


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 11
තොරතුරු තාක්ෂණ කණ්ඩායම් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Sashi Dalugama (ස්ත්‍රී) - BIT උපාධි අපේක්ෂක (අවසන් වසර), HNDIT හදරා සම්පුර්ණ කර ඇත, NVQ මට්ටම 3 සහ 4 තොරතුරු තාක්ෂණය හදරා ඇත, සහකාර ගුරුවරයකු ලෙස වසරක පළපුරුද්ද


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ IT පන්ති

T.K. Malwatta (ස්ත්‍රී) - More than 20 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) / ගණිතය

Abdul Nazar (පුරුෂ) - BSc, MCP, CCNA, CCIE written


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICT, ඉංග්‍රීසි සහ දෙවන භාෂාව සිංහල සහ දෙවන භාෂාව දෙමළ පන්ති

Kugathasan Thuvisa (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Software Engineering (Hons), HND in IT, TEFL / TESL


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) / ගණිතය පන්ති

Sithumini Nimesha (ස්ත්‍රී) - District 11 Physical Science ICT Scream [University of Sri Jayewardhanapura]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) / ගණිතය පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Sean Wittachy (පුරුෂ) - BCS (Hons) in Computer Networks, BTEC Advance Diploma in Computer Studies (HND), Advance Diploma in Applied Telecommunication Systems


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති

Samanthi Opatha (ස්ත්‍රී) - NIBM (Dip), Bsc (Hons) Computing - First class (University of Greenwich, UK)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Rheema (ස්ත්‍රී) - An Undergraduate in software engineering and computing at Carfiff metropolitan University United Kingdom UK


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry