සිංහල |  தமிழ் |  English
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Nilanka Prarthana (ස්ත්‍රී) - BIT, PGDE


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සහ උසස් පෙළ GIT

ආයතනය: Alphos Institute - Classes conducted by U.J. Abdul Rahman - BSc (Hons) in Software Engineering


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සහ උසස් පෙළ GIT
ගණිතය 6-11 - දෙව්මි උමයංගනා

Dewmi Umayangana (ස්ත්‍රී) - BSc. Hons Software Engineering, Dip in ICT, Dip in English


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය 6-11 - දෙව්මි උමයංගනා
EDUS ඔන්ලයින් ආයතනය

ආයතනය: EDUS Online Institute - Completely online and permanent solutions for students to keep studying online without any hassle


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
EDUS ඔන්ලයින් ආයතනය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති 6-11 (සාමාන්‍ය පෙළ)

U.G.B Asanka Jayashan (පුරුෂ) - B.Tech in Software Technology, Dip in ICT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති 6-11 (සාමාන්‍ය පෙළ)
BIT, BCS, පරිගණක විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති

Somasundaram Hemanand (පුරුෂ) - Government Teacher [15 Years Experience], University Lecturer [2 Years Experience], ATI HNDA HNDIT [15 Years Experience].


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
BIT, BCS, පරිගණක විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ඔන්ලයින් ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

Krishmal Rangodage (පුරුෂ) - වසර 15 කට වැඩි ICT ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුදු ICT ගුරුවරයා


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ඔන්ලයින් ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11
ඔන්ලයින් පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති

ආයතනය: Follow Me Academy - English Language Classes for grades 1 - A/L (with Government text book)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Chanaka Walimuniarachchi (පුරුෂ) - Microsoft Innovative Teacher, O/L ICT marking Examiner, Trained Teacher NCOE English Medium, B.ed (iic)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
අපි ICT ඉගෙන ගනිමු

Suwini Sathsarani (ස්ත්‍රී) - Working as an secondary ICT teacher as a reputed international school in Colombo, Over 10 years experience teaching ICT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපි ICT ඉගෙන ගනිමු
එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සහ දෙමළ පන්ති

Dharshanan (පුරුෂ) - BSc Special Hons in IT, BA in English and English Language Teaching, Diploma in English (CALSDA)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සහ දෙමළ පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Sudarshi (ස්ත්‍රී) - ICT Local syllabus and Cambridge syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - 6 සිට 13

Ariharan (පුරුෂ) - BSc (Hons) UK, PGDE SL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - 6 සිට 13
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Nethmini Jayaweera (ස්ත්‍රී) - BIT, BSc (University of Colombo), Software Engineer, Visiting Lecturer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ සහ උ/පෙ
ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

Prabuddha Sudasinghe (පුරුෂ) - Over 17 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry