සිංහල |  தமிழ் |  English
தரம் 6 - 11 தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

බණ්ඩාර පුෂ්පකුමාර (ஆண்) - BSc (BIT) Sp., School Teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6 - 11 தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை மற்றும் பாடநெறிகள்

Deepal Nanayakkara (ஆண்) - Registered educational institute in Mathugama town with a modern computer lab


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை மற்றும் பாடநெறிகள்
O/L மாணவர்களுக்கான ICT

Sachithra Prabashana (ஆண்) - An international school ICT teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
O/L மாணவர்களுக்கான ICT
ICT கற்கலாம்

Suwini Sathsarani (பெண்) - Working as an secondary ICT teacher as a reputed international school in Colombo, Over 10 years experience teaching ICT


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ICT கற்கலாம்
கணிதம்ப மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - கேம்பிரிட்ஜ், எடெக்சல், உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - தரம் 4 - சா/த

Buddhika Asaela (ஆண்) - An experienced ICT and Mathematics educator with over 4 years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம்ப மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - கேம்பிரிட்ஜ், எடெக்சல், உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - தரம் 4 - சா/த
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

Piyumi Eshani (பெண்) - BA, Hons, English (Special), Undergraduate, University of Ruhuna


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை ஒன்லைன்

MMF Shafna (பெண்) - BSc (Hons) Bioinformatics [University of Colombo], Former demonstrator at University of Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை ஒன்லைன்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 - 11 மற்றும் உ/த GIT

நிறுவனம்: Alphos Institute - Classes conducted by U.J. Abdul Rahman - BSc (Hons) in Software Engineering


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 - 11 மற்றும் உ/த GIT
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - ஒன்லைன் தரம் 6, 7, 8, 9, 10, 11

Krishmal Rangodage (ஆண்) - Over 15 years of teaching experience


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - ஒன்லைன் தரம் 6, 7, 8, 9, 10, 11
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்

Sudarshi (பெண்) - ICT Local syllabus and Cambridge syllabus


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்
ஒன்லைன் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 - 9

Nimesh Prasath (ஆண்) - Diploma in ICT, Diploma in English


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 - 9
உடல் மற்றும் ஆன்லைன் கற்பித்தல்

Mrs Abdur Rahman (பெண்) - 3 years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உடல் மற்றும் ஆன்லைன் கற்பித்தல்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணிதம் - தரம் 6-11

Chamuditha Madushan (ஆண்) - BICT (Hons) University of Colombo - Undergraduate


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணிதம் - தரம் 6-11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry