සිංහල |  தமிழ் |  English
ශ්‍රේණිය 6 - ශ්‍රේණිය 13 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති / සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

ආයතනය: Hardnet Services - Providing IT education for school children and University Students and Professionals who are working in IT Industry


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 - ශ්‍රේණිය 13 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති / සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
සැමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය. පාසල් දරුවන්ට, දෙමාපියන්ට සහ පාසල් හැරගිය අයට.

Mrs. N. Udawatta (ස්ත්‍රී) - Experienced graduate Lady teacher from a Reputed School in Colombo. Over 12 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සැමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය. පාසල් දරුවන්ට, දෙමාපියන්ට සහ පාසල් හැරගිය අයට.
ඉංග්‍රීසි පන්ති සහ අනෙකුත් විෂයයන්

Arishma Shankar (ස්ත්‍රී) - With a strong educational background, a passion for fostering student growth


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති සහ අනෙකුත් විෂයයන්
පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) / ගණිතය

Abdul Nazar (පුරුෂ) - BSc, MCP, CCNA, CCIE written


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) / ගණිතය
සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6 - A/L

A+ Learning Center - කෙටි කාලයකින් විෂය නිර්දේශය ආවරණය කර ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරයි


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6 - A/L
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් ශ්‍රේණිය 1 සිට උසස් පෙළ

Asanka Ellangage (පුරුෂ) - BA (BIT) holder in Business and Computing, MBA (Master of Business Administration)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් ශ්‍රේණිය 1 සිට උසස් පෙළ
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Lahiru De Silva (පුරුෂ) - BSc BMS (Hons), PQHRM (SL), NDICT (SL), DIPIN (English), LIT (AQ), MBCS (UK), ACS (SL), ACS (AUS), AMSLIM (SL), AMISMM (SL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති
ICT / ජපන් භාෂාව

Kalani Athale (ස්ත්‍රී) - Completed BCS / ACS and International Diploma in Computer Studies, Presently teaching in a leading international school


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICT / ජපන් භාෂාව
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Janidu Laknath (පුරුෂ) - Currently after AL's Doing Classes for Students in Grade 9 and 11


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 සිට 11
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ AutoCAD පන්ති

සුදුසුකම්ලත් ගුරුවරයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ AutoCAD පන්ති
IT classes for Grade 5 to 12, උ/පෙ GIT

Eva (ස්ත්‍රී) - Passed ACS and BCS, Worked as a systems Engineers and a software developer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, සීදුව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IT classes for Grade 5 to 12, උ/පෙ GIT

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry