ඔන්ලයින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8

ටියුන් කහඳවල (පුරුෂ) - B.I.T (University of Colombo)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8
ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

Prabuddha Sudasinghe (පුරුෂ) - Over 17 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
ඔන්ලයින් ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

Nuwanthika Ekanayake (ස්ත්‍රී) - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ගෞරව උපාධිය හදාරයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති (එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය)

R. Perera (ස්ත්‍රී) - Bachelor of IT (BIT) University of Colombo, Microsoft Certified Professional, ACS - Australian Computer Society examination


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු තාක්ෂණය - දේශීය එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Praveen Shakya (පුරුෂ) - Bachelors of information technology, University of of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති 6 සිට සා/පෙළ - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය

Gerald Fernando (පුරුෂ) - Completed OL, AL in the Mathematics stream and I am currently pursuing bachelor's degree in electrical and electronic engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය විෂය නිර්දේශය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

ආයතනය: Edupoint Academy - An online based institute who aims to teach students in a manner that they have interest and understand the subjects


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය විෂය නිර්දේශය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ GIT පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ

Mohamed Nikab (පුරුෂ) - A tutor with over 17 years of experience in IT field


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ GIT පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ
පරිගණක විද්‍යාව / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) දේශීය / ජාත්‍යාන්තර

ආයතනය: Online tutory Teaching Institute - We do online teaching for University students specially Networking field


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක විද්‍යාව / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) දේශීය / ජාත්‍යාන්තර
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 - 9 සිසුන් සඳහා දේශීය ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති පෞද්ගලික / කණ්ඩායම්

Chathumini Ishara Thathsarani (ස්ත්‍රී) - B.Sc in Information Technology (RUSL) (2nd Class), IT Instructor in University of Colombo School of Computing


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ Programming පන්ති

A Ganeshananthan (පුරුෂ) - MBA(IT), MBCS, MACS, PCP. [Experiences as Analyst  Programmer, IT Manager, Lecturer]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ Programming පන්ති
IT classes for Grade 5 to 12, උ/පෙ GIT

Eva (ස්ත්‍රී) - Passed ACS and BCS, Worked as a systems Engineers and a software developer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, සීදුව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry