සිංහල |  தமிழ் |  English
கணினி விஞ்ஞானம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - சா/த, உ/த

Master (ஆண்) - UK degree holder (University of Wolverhampton) and International School Teacher. MCP and MCSA and TKT professional qualified


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணினி விஞ்ஞானம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - சா/த, உ/த
உள்ளூர், எடெக்செல், கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டத்திற்கான வகுப்புகள்

Nishadhi Kamburugamuwa (பெண்) - Every day Online Program, Individual online classes for a reasonable price


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உள்ளூர், எடெக்செல், கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டத்திற்கான வகுப்புகள்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 - 11 மற்றும் உ/த GIT

நிறுவனம்: Alphos Institute - Classes conducted by U.J. Abdul Rahman - BSc (Hons) in Software Engineering


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 - 11 மற்றும் உ/த GIT
Future Key Institute - தளபத்பிட்டிய

Future Key Institute - Grade 1 to 11 (Individual and group classes), Online and Physical Classes, Sinhala / English Medium


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Future Key Institute - தளபத்பிட்டிய
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் பொருளியல் வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை

Lahiru De Silva (ஆண்) - BSc BMS (Hons), PQHRM (SL), NDICT (SL), DIPIN (English), LIT (AQ), MBCS (UK), ACS (SL), ACS (AUS), AMSLIM (SL), AMISMM (SL)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் பொருளியல் வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை
EDUS ஆன்லைன் நிறுவனம்

நிறுவனம்: EDUS Online Institute - Completely online and permanent solutions for students to keep studying online without any hassle


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
EDUS ஆன்லைன் நிறுவனம்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை 6-11 (சா/த)

U.G.B Asanka Jayashan (ஆண்) - B.Tech in Software Technology, Dip in ICT


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை 6-11 (சா/த)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை எடெக்சல் கேம்பிரிட்ஜ் தரம் 1 - உ/த

Asanka Ellangage (ஆண்) - BA (BIT) holder in Business and Computing, MBA (Master of Business Administration)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை எடெக்சல் கேம்பிரிட்ஜ் தரம் 1 - உ/த
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் ஐந்து தரம் 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 0764662018

Randika Seneviratne (பெண்) - Bachelor's degree in MIS (Management in Information Technology) from National University of Ireland, 6 years experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் ஐந்து தரம் 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 0764662018
ஆங்கில வகுப்புகள் மற்றும் பிற பாடங்கள்

Arishma Shankar (பெண்) - With a strong educational background, a passion for fostering student growth


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கில வகுப்புகள் மற்றும் பிற பாடங்கள்
கணிதம்ப மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - கேம்பிரிட்ஜ், எடெக்சல், உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - தரம் 4 - சா/த

Buddhika Asaela (ஆண்) - An experienced ICT and Mathematics educator with over 4 years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம்ப மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - கேம்பிரிட்ஜ், எடெக்சல், உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - தரம் 4 - சா/த
தரம் 6 - 11 தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

බණ්ඩාර පුෂ්පකුමාර (ஆண்) - BSc (BIT) Sp., School Teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6 - 11 தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை (தரம் 6 - உ/த)

Janz Clinston (ஆண்) - Successfully completed the HND in Software Development and following BSc. Computer Science (Software Engineering)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை (தரம் 6 - உ/த)
விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை ஒன்லைன்

MMF Shafna (பெண்) - BSc (Hons) Bioinformatics [University of Colombo], Former demonstrator at University of Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை ஒன்லைன்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணிதம் - தரம் 6-11

Chamuditha Madushan (ஆண்) - BICT (Hons) University of Colombo - Undergraduate


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணிதம் - தரம் 6-11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry