සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
கிழக்கு இசை - முன்பள்ளி முதல் உயர்நிலை வரை

Anjula Srimadhi (பெண்) - B.A. (Hons) Performing Arts (Music) University of Kelaniya, Visharada (Vocal) Bhathkande, Lucknow-India


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கிழக்கு இசை - முன்பள்ளி முதல் உயர்நிலை வரை
Music Institute of Ann Perera - மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: Music Institute of Ann Perera - Registered Music Teacher at Trinity College London, Registered Music Teacher at International Institute of Speech and Drama


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Music Institute of Ann Perera - மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை
மேலைத்தேய சங்கீதம் - தரம் 6 - சா/த

IWMS and Trinity qualified female teacher conducts the classes


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மேலைத்தேய சங்கீதம் - தரம் 6 - சா/த
இசை வகுப்புகள் - விசாரதா மவிந்து கருணாரத்ன

Mavindu Karunaratne (ஆண்) - Vishaadha


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
இசை வகுப்புகள் - விசாரதா மவிந்து கருணாரத்ன
சங்கீதம் / வயலின் வகுப்புக்களை - தரம் 6-11, சா/த மற்றும் உ/த

Sandeepani Sasadari (பெண்) - BA (Hons), MA - Indira Kala Sangeeth University, India


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சங்கீதம் / வயலின் வகுப்புக்களை - தரம் 6-11, சா/த மற்றும் உ/த
மேற்கத்திய இசை ஆன்லைன் வகுப்பு

Chohani Liyanarachchi (பெண்) - Qualified and Experienced Western Music teacher, IWMS & LCM registered teacher, ABRSM, IWMS, BA, MBA


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மேற்கத்திய இசை ஆன்லைன் வகுப்பு
பிரவினா கல்வி நிறுவனம்

பிரவினா கல்வி நிறுவனம் - Grade 6 to 11 Online Classes


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரவினா கல்வி நிறுவனம்
மேற்கத்திய இசைக்கருவிகள் பயிற்சியாளர், ஆசிரியர், கலைஞர், இசையமைப்பாளர்

N. Danur Madduma Bandara (ஆண்) - 23 years of Government experience & More than 25 yrs of Government and International school teaching experience.


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மேற்கத்திய இசைக்கருவிகள் பயிற்சியாளர், ஆசிரியர், கலைஞர், இசையமைப்பாளர்
ஆன்லைன் பயிற்சி 1:1 அல்லது சிறிய குழுக்கள்

Hema Sivanesan (பெண்) - Over 20 years of teaching experience in Government, International schools and Universities


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Educate Academy - ரட்மலான

நிறுவனம்: Educate Academy - Embark on a journey of knowledge, growth, and success


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Educate Academy - ரட்மலான
ஓரியண்டல் சங்கீதம் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 6 - உ/த

Sandali Rajapaksha (பெண்) - Undergraduate - BPA (Hons) University of Visual and Performing Art


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஓரியண்டல் சங்கீதம் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 6 - உ/த
Insight Educational Institute

நிறுவனம்: Insight Educational and Training Institute - Grade 6-11 and A/L Classes


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Insight Educational Institute
மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to உ/த

Stephanie Wickramaratne (பெண்) - School syllabus: Grade 6 to A/Ls, Graded Exams


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to உ/த
ஆன்லைன் மேற்கத்திய இசை கோட்பாடு மற்றும் நடைமுறை வகுப்புகள்

Dilrukshi (பெண்) - Government school teacher, Higher National Diploma in Western Music


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆன்லைன் மேற்கத்திய இசை கோட்பாடு மற்றும் நடைமுறை வகுப்புகள்
ஹிரு மியூசிக் அகாடமி

நிறுவனம்: Hiru Music Academy - One of Sri Lanka’s leading music schools


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஹிரு மியூசிக் அகாடமி

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry