සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Music Institute of Ann Perera - අපරදිග සංගීතය පන්ති

ආයතනය: Music Institute of Ann Perera - Registered Music Teacher at Trinity College London, Registered Music Teacher at International Institute of Speech and Drama


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Music Institute of Ann Perera - අපරදිග සංගීතය පන්ති
ශ්‍රේණිය 6-11 පෙරදිග සංගීතය

6 ශ්‍රේණියේ සිට සා/පෙළ දක්වා සංගීත පන්ති


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 පෙරදිග සංගීතය
අපරදිග සංගීතය - ඔන්ලයින් / භෞතික පන්ති

ආයතනය: Splendor Centre for Language and Music - Music lessons made easy with fun and creative learning resources


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය - ඔන්ලයින් / භෞතික පන්ති
අපරදිග සංගීතය ඔන්ලයින් පන්තිය

Chohani Liyanarachchi (ස්ත්‍රී) - Qualified and Experienced Western Music teacher, IWMS & LCM registered teacher, ABRSM, IWMS, BA, MBA


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය ඔන්ලයින් පන්තිය
Educate Academy - රත්මලාන

ආයතනය: Educate Academy - Embark on a journey of knowledge, growth, and success


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Educate Academy - රත්මලාන
අපරදිග සංගීතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-9

Sanara Kothalawala (ස්ත්‍රී) - Undergraduate at University of Peradeniya (Bachelor of Dental Surgeon)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-9
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා

N. Danur Madduma Bandara (පුරුෂ) - 23 years of Government experience & More than 25 yrs of Government and International school teaching experience.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා
සංගීතය පන්ති - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Santhushka Madubhashitha (පුරුෂ) - Grade 1 to A/L School Syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
සංගීත පන්ති - දිනූෂා ගමගේ

දිනූෂා ගමගේ (ස්ත්‍රී) - Diploma in Teaching, NCOE Trained Music Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - දිනූෂා ගමගේ
අපරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6 - සාමාන්‍ය පෙළ

Conducted by IWMS and Trinity qualified female teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6 - සාමාන්‍ය පෙළ
සංගීතය / වයලීනය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Sandeepani Sasadari (ස්ත්‍රී) - BA (Hons), MA - Indira Kala Sangeeth University, India


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය / වයලීනය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ
අපරදිග සංගීතය පන්ති - අංජලී හේරත්

අංජලී හේරත් (ස්ත්‍රී) - Western music Diploma in National College of Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති - අංජලී හේරත්
සා/පෙල පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6-11

Gishani Kavindi (ස්ත්‍රී) - Undergraduate- BPA (Hons) - University of Visual and Performing Arts, Visharadha


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙල පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6-11
සංගීතය පන්ති (First Chord Music Institute - FCMI)

ආයතනය: FCMI - Western & Eastern (School syllabus), Voice Training, Graded Exams (Trinity & ABRSM), Bhathkande Sangeeth Exams (Vocal & Instruments)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති (First Chord Music Institute - FCMI)
සංගීත පන්ති - විශාරද මාවිඳු කරුණාරත්න

Mavindu Karunaratne (පුරුෂ) - Vishaadha


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - විශාරද මාවිඳු කරුණාරත්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry