සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict
අපරදිග සංගීතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට උසස් පෙළ

Stephanie Wickramaratne (ස්ත්‍රී) - School syllabus: Grade 6 to A/Ls, Graded Exams


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට උසස් පෙළ
පෙරදිග සංගීත පන්ති - විශාරද මලිති ලෝෂිනී

Malithi Loshini (ස්ත්‍රී) - B.A (Hons) Performing Arts in Music [University of Kelaniya], Visharada (Vocal) Bhathkande [Lucknow - India], SLBC A grade Singer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීත පන්ති - විශාරද මලිති ලෝෂිනී
පියානෝ පන්ති

ආයතනය: Roshain de mel Academy - Classes conducted by a Western Music certified and experienced teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ පන්ති
පෙරදිග සංගීතය පන්ති - දමිත් මධුවන්ත

දමිත් මධුවන්ත (පුරුෂ) - BA (Hons) in Performing Arts in Music - University of Kelaniya, Visharada (Violin) - Bhathkande - Lucknow, India


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය පන්ති - දමිත් මධුවන්ත
අපරදිග සංගීතය පන්ති

Dilrukshi (ස්ත්‍රී) - Government school teacher, Higher National Diploma in Western Music


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති
පෙරදිග සහ අපරදිග සංගීත පන්ති

Achintha Ayaskantha (පුරුෂ) - An undergraduate student [University of the Visual and Performing Arts]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සහ අපරදිග සංගීත පන්ති
සංගීතය පන්ති (පෙරදිග)

Chavindu Randima (පුරුෂ) - සංගීත විශාරද (පලමු පෙල සාමාර්ත)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති (පෙරදිග)
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා

N. Danur Madduma Bandara (පුරුෂ) - 23 years of Government experience & More than 25 yrs of Government and International school teaching experience.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා
පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6-13

Chamika Kaushalya (පුරුෂ) - BPA (Hons) Music, Sangeet Diploma in Bathkande, Grade A Singer @ SLBC


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6-13
සංගීත පන්ති - පියානෝව, ගිටාර්, වයලින්, මැන්ඩලින්, පාසල් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 6-13

ආයතනය: Swara Abhimanee Music Academy - Classes conducted by Visharadha Aruni Bamunugama


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - පියානෝව, ගිටාර්, වයලින්, මැන්ඩලින්, පාසල් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 6-13
සංගීතය පන්තිය - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13

Nirashya Nilmini (ස්ත්‍රී) - Visharadha, BPA Special - University of Visual and Performing Arts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්තිය - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13
අපරදිග සංගීතය සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික පන්ති

Gayan Binduhewa (පුරුෂ) - ABRSM grade 8 theory and practical, Lalitha kala wedi Diploma at Belwood Aesthetic Center, Teaching at a leading school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික පන්ති
තිලාන් කරුණානායකගේ සංගීත ආශ්චර්ය

Thilan Karunanayake (පුරුෂ) - Music Classes, Grade 6-11, Flute, Organ, Guitar, Recorder, Saxophone


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තිලාන් කරුණානායකගේ සංගීත ආශ්චර්ය
සා/පෙල පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6-11

Gishani Kavindi (ස්ත්‍රී) - Undergraduate- BPA (Hons) - University of Visual and Performing Arts, Visharadha


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
 සා/පෙල පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6-11
පියානෝ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - අපරදිග සංගීතය - සිද්ධාන්ත

ආයතනය: Da Capo Institute of Aesthetics Studies - Visiting Lecturer, University of Visual and Performing Arts, Visiting Lecturer [OUSL], B.Sc. BEd, AMusLCM, LVCM


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - අපරදිග සංගීතය - සිද්ධාන්ත

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry