සිංහල |  தமிழ் |  English
தரம் 1 - 11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் எடெக்சல் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்

நிறுவனம்: ED-U-Zone - Physical classes are conducted only in Kandy. Online classes can be done according to your requirement


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 - 11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் எடெக்சல் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Silmiya (பெண்) - Diploma in French language at Aliance Francaise de Colombo, French language Teacher in an International School for last 15 years


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
பிரஞ்சு ஒன்லைன் / உடல் வகுப்புகள் எடெக்சல் கேம்பிரிட்ஜ் உள்ளூர் தரம் 3-13

U. Wijayasiri (பெண்) - M.A. (Teaching French as Foreign Language) France, B.A. (Hons.) University of Kelaniya, Over 20 years experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை

Mrs. Thashila Pramodi (பெண்) - Dip. Alliance Française de kotte


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
எடெக்சல் - கேம்பிரிட்ஜ் சா/த (தரம் 3 மேல்நோக்கி), உ/த (உள்ளூர் பாடத்திட்டம்)

Suhardha De Silva - Students have obtained the highest marks ( A* ) during past exams, 16 years of experience in teaching French


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
எடெக்சல் - கேம்பிரிட்ஜ் சா/த (தரம் 3 மேல்நோக்கி), உ/த (உள்ளூர் பாடத்திட்டம்)
பெண் ஆசிரியை பிரெஞ்சு மொழியை கற்க

Michelle Jayasinghe (பெண்) - Graduate French teacher with over 14 years of experience in leading schools


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பெண் ஆசிரியை பிரெஞ்சு மொழியை கற்க
பிரஞ்சு வகுப்பு

Sachini Munasinghe (பெண்) - International School Teacher, French B2 level in Alliance Français de Kotte, Undergraduate - Bachelor of Education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை தரம் 1-13

Madushaa Karunaarachchi (பெண்) - French Classes Grade 1-13 - Cambridge, Edexcel, Local syllabus


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை தரம் 1-13
ஜப்பான் மொழி போதனைக்கு ஆசிரியர்

Nethmi Rasanji (பெண்) - Bachelor Of Arts In English And English Literature, Diploma in Japanese, Passed JLPT. N5/N4


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
அனைத்து தரங்களுக்கும் பிரஞ்சு மொழி வகுப்புகள்

நிறுவனம்: Introducing Academy De French, where language expertise meets a passion for teaching


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
அனைத்து தரங்களுக்கும் பிரஞ்சு மொழி வகுப்புகள்
பிரஞ்சு ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 1 - 11

Desha Dayaratne (பெண்) - Undergraduate - B.A. (Hons) Translation Studies, University of Kelaniya


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 1 - 11
First Steps - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், Edexcel ஆங்கிலம், பிரஞ்சு வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
First Steps - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், Edexcel ஆங்கிலம், பிரஞ்சு வகுப்புக்களை
லக்ஷானியுடன் ஜெர்மன் மொழியைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

Lakshani Perera (பெண்) - BA (Hons) German Language (University of Sabaragamuwa), German B2 level (Goethe Institute of SL)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
லக்ஷானியுடன் ஜெர்மன் மொழியைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
பிரெஞ்சு மொழி வகுப்புகள் - ஆரம்பநிலைக்கு, கேம்பிரிட்ஜ் / உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

H.S. Arachchige (பெண்) - A trained and highly qualified French Language Teacher with over 12 years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரெஞ்சு மொழி வகுப்புகள் - ஆரம்பநிலைக்கு, கேம்பிரிட்ஜ் / உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - GCSE சா/த மற்றும் GCSE உ/த, தரம் 1-9

Derani Vithanage (பெண்) - Diploma in French at Alliance Française de Kotte, Bachelor of Arts (Honors) in French Language, University of Kelaniya


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - GCSE சா/த மற்றும் GCSE உ/த, தரம் 1-9

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry