සිංහල |  தமிழ் |  English
BiologyBiology
லக்ஷானியுடன் ஜெர்மன் மொழியைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

Lakshani Perera (பெண்) - BA (Hons) German Language (University of Sabaragamuwa), German B2 level (Goethe Institute of SL)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
லக்ஷானியுடன் ஜெர்மன் மொழியைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
பெண் ஆசிரியை பிரெஞ்சு மொழியை கற்க

Michelle Jayasinghe (பெண்) - Graduate French teacher with over 14 years of experience in leading schools


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பெண் ஆசிரியை பிரெஞ்சு மொழியை கற்க
பிரெஞ்சு மொழி வகுப்புகள் - ஆரம்பநிலைக்கு, கேம்பிரிட்ஜ் / உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

H.S. Arachchige (பெண்) - A trained and highly qualified French Language Teacher with over 12 years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரெஞ்சு மொழி வகுப்புகள் - ஆரம்பநிலைக்கு, கேம்பிரிட்ஜ் / உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
First Steps - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், Edexcel ஆங்கிலம், பிரஞ்சு வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
First Steps - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், Edexcel ஆங்கிலம், பிரஞ்சு வகுப்புக்களை
குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கான பிரஞ்சு வகுப்புகள்

Shenelle Unantenne (பெண்) - Experience in working in a primary school in Geneva Switzerland, Completed the ‘parascolaires’ program at École Jatdin in Thônex, Geneva.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கான பிரஞ்சு வகுப்புகள்
பிரஞ்சு - உ/த, சா/த, ஆராம்பப், IGCSE எடெக்சல்

Sriwanthi Thilakarathna (பெண்) - B.A. Peradeniya University, B.A. Kelaniya University (Reading)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு - உ/த, சா/த, ஆராம்பப், IGCSE எடெக்சல்
எடெக்சல் - கேம்பிரிட்ஜ் சா/த (தரம் 3 மேல்நோக்கி), உ/த (உள்ளூர் பாடத்திட்டம்)

Suhardha De Silva - Students have obtained the highest marks ( A* ) during past exams, 16 years of experience in teaching French


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
எடெக்சல் - கேம்பிரிட்ஜ் சா/த (தரம் 3 மேல்நோக்கி), உ/த (உள்ளூர் பாடத்திட்டம்)
ஜப்பான் மொழி போதனைக்கு ஆசிரியர்

Nethmi Rasanji (பெண்) - Bachelor Of Arts In English And English Literature, Diploma in Japanese, Passed JLPT. N5/N4


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஜப்பான் மொழி போதனைக்கு ஆசிரியர்
பிரஞ்சு வகுப்பு

Sachini Munasinghe (பெண்) - International School Teacher, French B2 level in Alliance Français de Kotte, Undergraduate - Bachelor of Education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு வகுப்பு
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை தரம் 1-13

Madushaa Karunaarachchi (பெண்) - French Classes Grade 1-13 - Cambridge, Edexcel, Local syllabus


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை தரம் 1-13

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry