සිංහල |  தமிழ் |  English
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

Nethma Perera (ස්ත්‍රී) - A university undergraduate specializing on French Honours an I had been teaching French in a leading international school as well


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය
ජපන් භාෂාව ආධුනිකයන් සඳහා, JLPT විභාග, පාසල විෂය නිර්දේශය, ජපන් භාෂාව කථනය

H.N. Thilakshika (ස්ත්‍රී) - Studied in a Japanese high school. JLPT N1 passed, currently teaching in Japan, Former international school teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව ආධුනිකයන් සඳහා, JLPT විභාග, පාසල විෂය නිර්දේශය, ජපන් භාෂාව කථනය
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති

Rashmi (ස්ත්‍රී) - Undergraduate (French, English and German) [University of Kelaniya], Advanced diploma in TESOL (Teaching English for Speakers of Other Languages) [NIBM]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / IB / දේශීය විෂය නිර්දේශය

Zeeyana Thowfeek (ස්ත්‍රී) - A well-experienced teacher who has spent the last 25 years working as a French teacher in an international school in Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / IB / දේශීය විෂය නිර්දේශය
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - GCSE සා/පෙළ සහ GCSE උ/පෙ, ශ්‍රේණිය 1-9

Derani Vithanage (ස්ත්‍රී) - Diploma in French at Alliance Française de Kotte, Bachelor of Arts (Honors) in French Language, University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - GCSE සා/පෙළ සහ GCSE උ/පෙ, ශ්‍රේණිය 1-9
සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ප්‍රංශ භාෂා පන්ති

ආයතනය: Introducing Academy De French, where language expertise meets a passion for teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ප්‍රංශ භාෂා පන්ති
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්තිය - ආධුනිකයින්, IGCSE / Edexcel

Sachini Kumanayake (ස්ත්‍රී) - A Degree holder over 10 years of experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්තිය - ආධුනිකයින්, IGCSE / Edexcel
ප්‍රංෂ භාෂාව ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Desha Dayaratne (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - B.A. (Hons) Translation Studies, University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 8

Medhani Karunaratne (ස්ත්‍රී) - Holds DELF / DALF certification from the French Ministry for National Education


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 8
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති

Nethma Kottegoda (ස්ත්‍රී) - An undergraduate in French Studies (Honours) in the University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව පන්තිය

Nethaya Gunasekera (ස්ත්‍රී) - French classes will be conducted for primary grades (Grades 1 to 5) and for Higher grades (Grade 6 to O/L)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව පන්තිය
ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Mrs. Thashila Pramodi (ස්ත්‍රී) - Dip. Alliance Française de kotte


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

ආයතනය: ED-U-Zone - Physical classes are conducted only in Kandy. Online classes can be done according to your requirement


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ඔන්ලයින් පන්ති

Silmiya (ස්ත්‍රී) - Diploma in French language at Aliance Francaise de Colombo, French language Teacher in an International School for last 15 years


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ඔන්ලයින් පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry