உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி

Saman Geeganage (ஆண்) - B.Sc, M.Sc.
இடங்கள்: இரத்தினபுர, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ, காலி, கொடகம, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, விஜேராம, வெல்லம்பிட்டிய

உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி
இரசாயனவியல் Local and London Syllabus

Kosala Amarasinghe (ஆண்) - BSc (Hons) - University of Peradeniya, MBA (WUK).
இடங்கள்: அக்குரணை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி, குருணாகல்

இரசாயனவியல் for A/L, கணிதம் and விஞ்ஞானம் for grade 6,7,8,9,10 and O/L

Smpath Jayamuni (ஆண்)- 10 years of experience in teaching for A/L and O/L students, B,SC / PGDE / M.ED / LLB.
இடங்கள்: இப்பாகமுவ, உயந்தன, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, குருணாகல், கொகரல்ல, தொடங்கஸ்லண்ட

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்