விஞ்ஞானம் - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Nishantha Gunawardana (ஆண்) - Currently teaching at Guruthalawa S Thomas’ College.
இடங்கள்: பண்டாரவளை, வெலிமடை

A/L உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம், விவசாயம், விஞ்ஞானம்

H.A.T.S.Gunasena (ஆண்) - BSc Green Technology (Hon's), NCT in Quantity Survey, 3 years teaching.
இடங்கள்: நுவரெலியா, பண்டாரவளை, பதுள்ளை, வெலிமடை