கணிதம் Tuition grade 6 to 11 home visits

Dhanushka Medawatta (ஆண்) - BSc. University of Sri Jayawardanapura, CA (Finalist), CBA - CASL, MAAT - Sri Lanka.
இடங்கள்: கொழும்பு

தரம் 6 to 11 - கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் பயிற்சி

Dilan Chathuranga (ஆண்) - Undergraduate Medical Faculty [University of Colombo].
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 10, தேஹிவல, பன்னிப்பிட்டிய, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, வேரஹர

ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், IT பயிற்சி வகுப்புக்களை

Brightorium - Classes conducted by professional graduate lady tutor. English medium (local syllabus) for grades 3, 4, 5, 6, 7 and 8.
இடங்கள்: கொலன்னாவ

ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், IT பயிற்சி வகுப்புக்களை
கணிதம் - Cambridge, Edexcel, உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Mangalika Wijetilaka (பெண்) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கிரிபத்கொட, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, நாவல, நுகேகொடை

Ramzy - கணிதம் & IT

Ramzy (ஆண்) - An IT professional with 24+ years of experience, graduated from University of Colombo in Physical science.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொலன்னாவ, ராஜகிரிய

கணிதம் பயிற்சி - தரம் 6 to சா/த - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Adeesha (ஆண்) - An Undergraduate in University of Sri Jayawardenapura doing Mathematics as a Subject.
இடங்கள்: கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு 6/8/9/10, நாவல, பத்தரமுல்ல, ராஜகிரிய

கணிதம் பயிற்சி - தரம் 6 to சா/த - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
கணிதம் ஐந்து தரம் 6 to 11

Prabod Mihiran (ஆண்) - Undergraduate [Faculty of Medicine, University of Colombo].
Lஇடங்கள்: கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு 3/5/6/8, கொஸ்வத்த, தேஹிவல, நாவல, பத்தரமுல்ல, பலவாட்ட, ராஜகிரிய

கணிதம் - குழு மற்றும் தனியார் வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 5 - சா/த - கொழும்பு - Contact: Zaid 0776623235

Zaid (ஆண்) - Completed graduate diploma in Mechanical Engineering.
இடங்கள்: கொலன்னாவ, கொழும்பு, கொழும்பு 04, கொழும்பு 06, தேஹிவல

கணிதம் - குழு மற்றும் தனியார் வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 5 - சா/த - கொழும்பு - Contact: Zaid 0776623235
RM.Nafeel (BSc in Engineer)...கணிதம் & பௌதீகவியல் teacher

RM. Nafeel (ஆண்) - BSc in Marine Engineer,has 8 years teaching experience in teaching Mathematics & physics.
இடங்கள்: அம்பாரை, கொலன்னாவ, கொழும்பு, கொழும்பு 03, கொழும்பு 06, தேஹிவல, நாவல

Tuition classes held for students from grade 3 to சா/த (London and local syllabus). Only girls.

Munzila Fathima (பெண்) - In a Muslim girls school for 5 years, Private home visit classes for 2 years.
இடங்கள்: வெல்லம்பிட்டிய

Maths Teacher in கொலன்னாவ

ஆசிரியர்: Ayesha Zeenath Hilmy (பெண்‍) - A/L qualified, more than 7 years teaching exeperience.
இடங்கள் கொலன்னாவ

Maths Teacher in கொலன்னாவ