கணினி வகுப்புக்களை Home Visit / குழு வகுப்புக்களை

Indika (ஆண்) - Diploma and Advanced Diploma in Computer Based Accounting at University Of Sri Jayawardenepura.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கனேமுல்லை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, நிட்டம்புவ, பியக

கணினி வகுப்புக்களை Home Visit / குழு வகுப்புக்களை