உயிரியல் லண்டன் பாடத்திட்டம் - Edexcel & Cambridge IGCSE /OL / AS / A2

Dr. Thusitha Gajanayake (ஆண்) - BSc, MSc (Fribourg), PhD (Bern), Over 20 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, நுகேகொடை, மஹரகம, ராஜகிரிய

உயிரியல் லண்டன் பாடத்திட்டம் - Edexcel & Cambridge IGCSE /OL / AS / A2
உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி

Saman Geeganage (ஆண்) - B.Sc, M.Sc.
இடங்கள்: இரத்தினபுர, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ, காலி, கொடகம, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, விஜேராம, வெல்லம்பிட்டிய

உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்