உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி

Saman Geeganage (ஆண்) - B.Sc, M.Sc.
இடங்கள்: இரத்தினபுர, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ, காலி, கொடகம, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, விஜேராம, வெல்லம்பிட்டிய

உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி
ஒன்லைன் உயிரியல் | மனித உயிரியல் உயிரியல் | Cambridge மற்றும் Edexcel

Mr. Amal (ஆண்) - School teacher at a reputed international school.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

ஒன்லைன் உயிரியல் | மனித உயிரியல் உயிரியல் | Cambridge மற்றும் Edexcel