සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict

உதவி ஆசிரியர் தேவை

தொடர்பு விபரங்கள்

நபரைத் தொடர்பு கொள்ளவும் :
Kanchana
  • சாதாரண நிலை
  • உயர்தரம்
  • டிப்ளோமா
  • கற்பித்தல் அனுபவம் : 1 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​7​ ​4​5​ ​3​8​ ​2​6​1​ ​|​ ​0​7​0​ ​2​9​6​ ​3​9​ ​3​9
வேலைக்கான தேவைகள் மற்றும் வெற்றிட விபரங்கள்
පිළියන්දල ජාත්‍යන්තර පාසලක 1 ශ්‍රේණියේ දැරියකට Shadow Teacher කෙනෙක් අවශ්‍යයි.
வேலைக்கான தேவைகள் மற்றும் வெற்றிட விபரங்கள்
பெண்
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
வகுப்பு நடாத்தப் படவேண்டிய மொழிமூலம்
  • සිංහල
  • English
Find Tuition Classes in Sri Lankaதேடல்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry