සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

පිළියන්දල ජාත්‍යන්තර පාසලක 1 ශ්‍රේණියේ දැරියකට Shadow Teacher (සහායක ගුරුවරියක්)

ඇමතුම් විස්තර

ඇමතිය යුතු පුද්ගලයා :
Kanchana
  • සාමාන්‍ය පෙල
  • උසස් පෙල
  • ඩිප්ලෝමා
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 1 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​ ​4​5​ ​3​8​ ​2​6​1​ ​|​ ​0​7​0​ ​2​9​6​ ​3​9​ ​3​9
රැකියා ඇබෑර්තු පිළිඹඳ විස්තර
පිළියන්දල ජාත්‍යන්තර පාසලක 1 ශ්‍රේණියේ දැරියකට Shadow Teacher කෙනෙක් අවශ්‍යයි.
රැකියා ඇබෑර්තු පිළිඹඳ විස්තර
ස්ත්‍රී
පහත සඳහන් පන්ති සොයනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
පන්ති පැවැත්විය යුතු භාෂාව
  • සිංහල
  • English
Find Tuition Classes in Sri Lankaසොයන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry