එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් භෞතික විද්‍යාව හා රසායන විද්‍යා ගුරුවරුන් සොයමින්
ICPT - If you are expert and having ongoing classes on Edexcel / Cambridge Physics and Chemistry team up with me.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, මාලබේ

6 ශ්‍රේණියේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සියලුම විෂයයන් සඳහා ගුරුවරයෙකු අවශ්‍යය
Wanted a teacher for all subjects in English for grade 6.
ස්ථානය: හාරගම

ශ්‍රේණිය 10 ගණිතය සහ විද්‍යාව
Azar's Online Academy - Our academy is currently running at its best. Join everyone.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, යටියන්තොට

Teachers Vacancies in an International School - කොළඹ 8
We have vacancies for following subjects in lower secondary and secondary sections.
ස්ථානය: කොළඹ 08

Teachers wanted - දෙහිවල
New Way Sky Line International College - Looking for teacher to teach Grade 1-5 (English Medium).
ස්ථානය: දෙහිවල

ඔන්ලයින් Tutor Wanted - කේම්බ්‍රිජ් ශ්‍රේණිය 7/8
Want an online Tutor for a Cambridge Grade 7 female student attending Musaeus College.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නාවල

Vacancies - Wanted Free lancers to promote Education courses
We are seeking for young and energetic school levers (male and female below 25 years) to promote our Educations Courses
ස්ථානය: මහනුවර

Wanted - English teacher for grade 3 student (Boy) - කොළඹ 6
A female teacher, required to home visit and teach English to a Sinhala medium grade 3 boy.
ස්ථානය: කොළඹ 06

Wanted Italian Language Teacher - ගාල්ල
Academy of Tourism and Foreign Languages - We are looking for Italian teacher.
ස්ථානය: ගාල්ල

Assistance on completing final year software development project
A Computer Science undergraduate student in Colombo who is in need of assistance to complete the final year software development project.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

රැකියා සහ ගුරු පුරප්පාඩු - කොටහේන
Wanted Teachers to conduct classes in English and Maths from Grade 1 to 12.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 13

ගුරු පුරප්පාඩු - විද්‍යාව / ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය
Alif International School - A government registered private school in Aluthgama.
ස්ථානය: ධර්ගා නගරය

Wanted an enthusiastic online teacher to conduct classes for my Grade 4 son
I am looking for an enthusiastic, motivated and energetic teacher to teach my son via Zoom.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

Vacancies for IELTS / PTE Teachers (Full time / Part time)
Our Learning Management System specifically designed for IELTS and PTE teachers. Not only for the teachers but also for the students.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගුරු පුරප්පාඩු - සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
Hi-Fliers Education - We need teachers who are able to deliver lessons for the following subjects. (Sinhala / English / Tamil Medium)>
ස්ථානය: කොළඹ

ගුරුවරුන්ට අවශ්‍යය
New Way Sky Line International College - We are Looking Female Teacher for Grad 1 to 5 All Subject (local English Medium).
ස්ථානය: දෙහිවල

ගුරු පුරප්පාඩු - කළුතර
Boswell College International - Join our team of exceptional teachers.
ස්ථානය: කළුතර

2020 සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය සහ විද්‍යාව ගුරැවරයෙක්
දොඩම්ගස්ලන්ද, පල්ලේහොරොම්බුව ගමට 2020 සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය සහ විද්‍යාව ගුරුවරයෙක්,
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දොඩන්ගස්ලන්ද

Wanted an Experienced Physics Teacher - සිංහල මාධ්‍යයෙන්
I want to do past papers with a teacher's help in Sinhala medium.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

Wanted A/L Geography teacher - සිංහල මාධ්‍යයෙන්
Looking for a A/L Geography teacher [Sinhala medium].
ස්ථානය: මොරටුව

Wanted AMI Trained Montessori Teachers
Paradise Montessori has openings for AMI trained Montessori teachers who have completed the Good Shepherd Maria Montessori program, Selected candidates will receive foreign training.

රැකියා සහ ගුරු පුරප්පාඩු - බේරුවල
Wisdom International College - Capable and experienced candidates are wanted.
ස්ථානය: බේරුවල

Vacancies for Teachers - Musaeus College - කොළඹ 7
Musaeus College - Wanted experienced and dedicated female with a passion for teaching, who possess relevant academic or professional qualifications.
ස්ථානය: කොළඹ 07

ගුරු පුරප්පාඩු - සා/පෙළ, උ/පෙ, AAT, ACCA, CIMA, Banking Degrees සඳහා
Ramford Institute of Business Management - We are looking for well qualified and experienced teachers for our courses.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, මහනුවර

Vacancies for Teachers - කොළඹ, දෙහිවල, මීගමුව, රත්මලාන
Gateway College invites you to join a team of professional educators who are committed to delivering cutting edge learning in a Sri Lankan setting.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, මීගමුව, රත්මලාන

 Grade 1 to A/L All Subjects