සිංහල |  தமிழ் |  English

chemistrychemistry

வரலாறு (ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்) ஒன்லைன்

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Sewwandi Gunawardhana (பெண்)
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  முதுநிலைப் பட்டம் (மாஸ்டர்ஸ்)
  •  MPhil. in Archaeology (pending)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 20 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​1​8​0​1​5​3​9​7
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode வரலாறு (ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்) ஒன்லைன் ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
Qualifications are as below;
  • PGDip. and MSc. in Archaeology (Post Graduate Institute of Archaeology, University of Kelaniya) and MPhil. in Archaeology
  • Over 20 years of experience in teaching in a school and a leading University of Sri Lanka
Contact / WhatsApp 0718015397
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
I conduct History classes (small group or individual) ONLINE for Grade 10 and other grades depending on request. Classes are conducted in both English and Sinhala Medium

***Grade 10 English Medium group class is held every Tuesday at 3.30pm

***Individual classes at your convenience
இடம்

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
  • English
விமர்சனங்கள்
Sewwandi Gunawardhana பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry