සිංහල |  தமிழ் |  English

ictict

G.C.E உ/த பௌதீகவியல்

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Praveen Rathnayake (ஆண்)
  •  சாதாரண நிலை
  •  உயர்தரம்
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 3 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
+​9​4​ ​7​2​8​1​2​5​4​9​4
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode G.C.E உ/த பௌதீகவியல் ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
Mechanical Design Engineer (Feb, 2022–Present) at Sri Lanka Institute of Nanotechnology Mainly focus on Mechanical calculations, designing and prototype fabricating

BSc.(Hons) Mechanical Engineering (Jan, 2016–Jan, 2020) from General Sir John Kotalawela Defence University, Ratmalana
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Hey students, If you need any help to your assignments, questions or any other educational things, Please contact me directly. I will help you as much as you want. I am very interesting in solving problems related to Physics. I will send any answer to your problems without plagiarism. All the problems solved by my own hand.
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
விமர்சனங்கள்
Praveen Rathnayake பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry