සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict

G.C.E උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Praveen Rathnayake (පුරුෂ)
  •  සාමාන්‍ය පෙල
  •  උසස් පෙල
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 3 කට වඩා
දුරකථනය :
+​9​4​ ​7​2​8​1​2​5​4​9​4
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode G.C.E උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව si
විචාර :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Mechanical Design Engineer (Feb, 2022–Present) at Sri Lanka Institute of Nanotechnology Mainly focus on Mechanical calculations, designing and prototype fabricating

BSc.(Hons) Mechanical Engineering (Jan, 2016–Jan, 2020) from General Sir John Kotalawela Defence University, Ratmalana
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Hey students, If you need any help to your assignments, questions or any other educational things, Please contact me directly. I will help you as much as you want. I am very interesting in solving problems related to Physics. I will send any answer to your problems without plagiarism. All the problems solved by my own hand.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගත පන්ති
මාර්ගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
විචාර
Praveen Rathnayake ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry