ඉතිහාසය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11 - මහනුවර

I Jayaweera (පුරුෂ) - Bachelor of Arts (B.A) special in Peradeniya, Master of Arts (M.A) in Kelaniya, Dip in Edu, Government Qualified School Teacher Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

Future Way Education - ඉතිහාසය ඔන්ලයින් පන්ති සිංහල මාධ්‍යයෙන්


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11
සා/පෙළ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රීමාල් දැදිගම

Srimal Dedigama (පුරුෂ) - BA (University of Kelaniya), Diploma in History


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රීමාල් දැදිගම
தரம் 6-11 ஆங்கில மொழி மற்றும் சிங்கள நடுத்தர புவியியல் மற்றும் 6-9 ஆங்கில ஊடகம் / சிங்கள மொழி வரலாறு வகுப்பு

Anuradha Abewickramasinghe (ස්ත්‍රී) - An undergraduate at the University of Sri Jayewardenapura specialise in Geography


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
தரம் 6-11 ஆங்கில மொழி மற்றும் சிங்கள நடுத்தர புவியியல் மற்றும் 6-9 ஆங்கில ஊடகம் / சிங்கள மொழி வரலாறு வகுப்பு
ඉතිහාසය සහ විද්‍යාව Zoom ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11

Dilshani Madhuwanthi (ස්ත්‍රී) - A qualified and experienced lecturer


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ විද්‍යාව Zoom ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

ආයතනය: ED-U-Zone - Physical classes are conducted only in Kandy. Online classes can be done according to your requirement


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
ඉතිහාසය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11

Anoma Jayamini (ස්ත්‍රී) - B.A History (Hons) University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව

ආයතනය: The Study Lobby - Online and Physical classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව
ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය ඔන්ලයින් පන්ති

Deeptha Gunarathne (පුරුෂ) - Bachelor of Industrial Studies Agriculture, Open University of Sri Lanka


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය ඔන්ලයින් පන්ති
6 වසරේ සිට උසස් පෙළ දක්වා ඉතිහාසය විෂය

භාතිය අබේරුවන් (පුරුෂ) - රජයේ විශ්ව විද්‍යාලයක උපාධි අපේක්ෂක (අවසන් වසර), වසර 6 කට අධික ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්දක් තිබීම


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 වසරේ සිට උසස් පෙළ දක්වා ඉතිහාසය විෂය
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / බුද්ධාගම - ශ්‍රේණිය 6-11

Pasindu Sir (පුරුෂ) - BA (Undergraduate) - University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / බුද්ධාගම - ශ්‍රේණිය 6-11
ඉතිහාසය සහ විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11

Nishu Teacher (ස්ත්‍රී) - Online Sinhala medium classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11
ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6-11 සහ බුද්ධාගම ශ්‍රේණිය 9, 10 ,11

Neranjali Madhumali (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) University of Kelaniya, Diploma in History - University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6-11 සහ බුද්ධාගම ශ්‍රේණිය 9, 10 ,11
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Tharukshi Ruwandi (ස්ත්‍රී) - A teacher at a prominent International school in Kalutara


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ

Kanchana Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Civics, Geography, Health Science, Buddhism, History


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry