සිංහල |  தமிழ் |  English
තනි හා කණ්ඩායම් පංති - ඉතිහාසය, දේශපාලන විද්‍යාව

Laksika Lakmali (ස්ත්‍රී) - පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ දේශපාලන විද්‍යා විශේෂවේදී දෙවෙනපෙළ ඉහළ පංති සාමාර්ථයක් සහිතව උපාධිය හැදෑරුවෙකි.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තනි හා කණ්ඩායම් පංති - ඉතිහාසය, දේශපාලන විද්‍යාව
ඉතිහාසය ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

Future Way Education - ඉතිහාසය ඔන්ලයින් පන්ති සිංහල මාධ්‍යයෙන්


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11
6 - 11 ශ්‍රේණි සඳහා සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය (Online)

Chandani Bandara (ස්ත්‍රී) - BA (External) - University of Peradeniya (UG)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 - 11 ශ්‍රේණි සඳහා සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය (Online)
ඉතිහාසය - ඔන්ලයින් - ශ්‍රේණිය 6 සිට 10/11

Indika Bopage (පුරුෂ) - B.A. (University of Kelaniya), Diploma in History (University of Kelaniya)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය - ඔන්ලයින් - ශ්‍රේණිය 6 සිට 10/11
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය පන්ති

Niluksha (ස්ත්‍රී) - BSc Edu / DPH


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය පන්ති
ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - මාර්ගගත, භෞතික, කණ්ඩායම්

Madhushan (පුරුෂ) - BA (OUSL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - මාර්ගගත, භෞතික, කණ්ඩායම්
උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

ආයතනය: Olivet Wisdom Academy - An educational institute in Sri Lanka, which provides the best teaching for the secondary students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ගුරුවරියක් සොයනවාද? - ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ඉතිහාසය

Methya Weeraratne (ස්ත්‍රී) - Studied Advanced Level in Bioscience stream, O/L 8As 1B, Cambridge English English Assessment Examinations


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගුරුවරියක් සොයනවාද? - ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ඉතිහාසය
ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11

Amila Hewage (පුරුෂ) - BA (Sp) History [UOC], Diploma HRM NIBM


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11
ඉතිහාසය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය සහ භූගෝල විද්‍යාව

Arooshiya Fawaz (ස්ත්‍රී) - Teaching experience more than 10 years in the relevant field, Worked as senior section teacher in a repudiated school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය සහ භූගෝල විද්‍යාව
සා/පෙළ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රීමාල් දැදිගම

Srimal Dedigama (පුරුෂ) - BA (University of Kelaniya), Diploma in History


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රීමාල් දැදිගම
භූගෝල විද්‍යාව සහ ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6-11 (සිංහල මාධ්‍යයෙන්)

Thiyasha Nanayakkara (ස්ත්‍රී) - An Undergraduate


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව සහ ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6-11 (සිංහල මාධ්‍යයෙන්)
උ/පෙ සහ සා/පෙළ ඉතිහාසය සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Lucky Hettiarachchi (පුරුෂ) - B.A. Special (HIST) University of Sri Jayawardenapura, M.A. (HIST) University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සහ සා/පෙළ ඉතිහාසය සිංහල මාධ්‍යයෙන්
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ

Kanchana Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Civics, Geography, Health Science, Buddhism, History


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry