ඉතිහාසය සහ විද්‍යාව පන්ති

Fathima Zainab (ස්ත්‍රී) - Science stream Advanced Level student, Passed GCE O/L examination with 9A passes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රේණිය 9-11

Kavindu Samith (පුරුෂ) - Undergraduate - Management Studies (TV) Eastern University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රේණිය 9-11
උපකාරක පන්ති පන්ති - ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ

Kaushalya Wickramaratne (ස්ත්‍රී) - TKT qualified, AMI qualified, MSc in Service Management - U O C


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 ඉතිහාසය පන්ති - පෞද්ගලික or කණ්ඩායම් පන්ති

Amani Thathsarani (ස්ත්‍රී) - රජයේ විද්‍යාපීඨ ගුරුවරියක්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 ඉතිහාසය පන්ති - පෞද්ගලික or කණ්ඩායම් පන්ති
ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ - ඔන්ලයින් පන්ති

H.M.D. Ruvini Kanchana (ස්ත්‍රී) - History Special, University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ - ඔන්ලයින් පන්ති
ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව සහ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

Sanali Sitisekara (ස්ත්‍රී) - B.A. (Honours) - University of Ruhuna


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව සහ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11
සා/පෙළ සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති

Sandaruwan Liyanawaduge (පුරුෂ) - Theory and Revision


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති
ශ්‍රේණිය 6 - 11 ඉතිහාසය

Waruna Thennakoon (පුරුෂ) - B.A. History, Archeology & Heritage Management [Rajarata University]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 - 11 ඉතිහාසය
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය, සිංහල, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Indika Matarage (පුරුෂ) - MA, Med, B.A., B.Ed, Diploma in Sinhala (University of Colombo), A teacher of a leading Colombo school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය, සිංහල, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති
ශ්‍රේණිය 6 - 11 ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති

Kasun Dewage (පුරුෂ) - B.A. (Bhikshu University of Sri Lanka)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 - 11 ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය (සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති)

Yuhani Ahamat (ස්ත්‍රී) - B.A. General, M.A Sociology, 10 years experience in teaching local syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Rukshila Wttamuni (ස්ත්‍රී) - BA (University of Kelaniya), PGDip in Archaeology, MSc in Archaeology


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11
සිංහල භාෂාව සහ ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 1 - 11

Vijitha Nawarathne (පුරුෂ) - Currently a director of education and former teacher of social studies and Sinhala language, over 30 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති 6-11 සහ උසස් පෙළ

Rasika Lakmal (පුරුෂ) - සංචරණය හා සංස්කෘතික සම්පත් කළමනාකරණය විශේෂ වේදී උපාධි, පුරාවිද්‍යාව දර්ශනවේදී උපාධිය (MSSC) - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, 2018 වර්ෂෙය් සිට ජාතික පාසල් ගුරැවරෙයක් වශෙයන් කටයුතු කරයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry