සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
ඉතිහාසය ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

Future Way Education - ඉතිහාසය ඔන්ලයින් පන්ති සිංහල මාධ්‍යයෙන්


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11
උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යාව සහ සාමාන්‍ය පෙළ ඉතිහාසය පන්ති

Rukmal Balasooriya (පුරුෂ) - B.A Geo (Hons) University of Kelaniya, A School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යාව සහ සාමාන්‍ය පෙළ ඉතිහාසය පන්ති
උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

ආයතනය: Olivet Wisdom Academy - An educational institute in Sri Lanka, which provides the best teaching for the secondary students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ඉතිහාසය සහ සිංහල භාෂාව පන්ති

Imesha Udayanga (පුරුෂ) - සද්ධර්මාචාර්ය, BA (UG) University of Colombo, BA (UG) Buddhist and Pali University, Dip in Counselling


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ සිංහල භාෂාව පන්ති
ඉතිහාසය ඔන්ලයින් පන්ති

Praveen Lakdeshapriya (පුරුෂ) - 8 / 9 ශ්‍රේණි දුවා දරුවන්ට විශේෂ අවස්ථාවක්


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය ඔන්ලයින් පන්ති
ඉතිහාසය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11 (නිවසට පැමිණ / කණ්ඩායම්)

Zayn (පුරුෂ) - LLB Law (hons, UK), LLB Sri Lanka Law College (reading), Diploma in HRM, IELTS, Certificate in teaching (Lanka TEFL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11 (නිවසට පැමිණ / කණ්ඩායම්)
ශ්‍රේණිය 9, 10, 11 ඉතිහාසය පන්ති

Nadeesha Wijeweera (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) University of Ruhuna, M.A. University of Peradeniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 9, 10, 11 ඉතිහාසය පන්ති
ගුරුවරියක් සොයනවාද? - ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ඉතිහාසය

Methya Weeraratne (ස්ත්‍රී) - Studied Advanced Level in Bioscience stream, O/L 8As 1B, Cambridge English English Assessment Examinations


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගුරුවරියක් සොයනවාද? - ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ඉතිහාසය
ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රේණිය 9-11

Kavindu Samith (පුරුෂ) - Undergraduate - Management Studies (TV) Eastern University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රේණිය 9-11
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

ආයතනය: KN Education Center - සීමීත ලමුන් පිරිසක් පමණක් සම්බන්ධ කර ගනී (10 ට අඩු)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

ආයතනය: ED-U-Zone - Physical classes are conducted only in Kandy. Online classes can be done according to your requirement


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
ඉතිහාසය සහ බුද්ධාගම පන්ති - ශ්‍රේණිය 7, 8, 9, 10, 11

Wasana Abeysinghe (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) and MA [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ බුද්ධාගම පන්ති - ශ්‍රේණිය 7, 8, 9, 10, 11
අපේ ඉතිහාසය පන්තිය

Rangika Madushani (ස්ත්‍රී) - රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාසය විශේෂවේදී උපාධිධාරිනියකි


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපේ ඉතිහාසය පන්තිය
සිංහල සහ ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 6 සිට සාමාන්‍ය පෙළ

Janaka Kumara Herath (පුරුෂ) - B.A. (GAQ) [University of Sri Jayawardenapura], B.A. (Undergraduate) [Buddhist and Pali University]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල සහ ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 6 සිට සාමාන්‍ය පෙළ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry